GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

    •    TARAFLAR

İşbu Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta şirket merkezi Hırka-İ Şerif Mahallesi Kırtay Sokak No 11/A Fatih/İstanbul adresinde bulunan 0760074939700001 Mersis numaralı Sema Ertemel Moda Tasarım Ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” veya “Zeyyen”) ile diğer tarafta Şirket çalışanı olan [______________________________] T.C Kimlik numaralı [______________________________] (“Çalışan”) arasında, aşağıdaki hüküm ve şartlar dairesinde akdedilmiştir.

Bu Sözleşmede, Şirket veya Çalışan ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.  

    •    SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Çalışan’ ın iş ilişkisi kapsamında Şirket ile ilgili yapılan potansiyel yatırımlar dahil olmak üzere her türlü görüşmeler, çalışmalar, hizmetler sırasında öğrendiği ve kendisiyle paylaşılan her türlü bilgi ve belgeyi ve gizli kabul edilen işbu bilgilerin kullanılmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve Taraflar’ ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir.

    •    TANIMLAR
Gizli Bilgi    : Çalışan’ ın doğrudan veya dolaylı olarak vakıf olduğu yazılım, patent, lisans ve telif hakları gibi bütün fikri ve sınai mülkiyet hakları ve mali hakları ile, ticari marka, ticari sır, her türlü iyileştirme fikri, icat, yöntem, iş ve her türlü yenilik dahil kendisinin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yapmayı veya uygulamaya döktüğü ve bunlarla sınırlı olmaksızın, veri tabanı, bilgisayar programları ve bunların dokümanları, şifreleme teknikleri, prosesler, reklam ve pazarlama planları, yatırım planları, ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklar, mali bilgiler, mühendislik verileri, ürün ve servislere ait veriler, her türlü yöntem ve prosesler, tahminler, personel Bilgiler’ i, müşteri listeleri, ticari sırlar, ürün tasarım kabiliyetleri, şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimliği, tedarikçiler ve Çalışan’ ın Şirket’ den temin ettiği her türlü doküman, malzeme, bilgi ve belgeler dahil, her türlü şifahi, yazılı, grafiksel veya makine veya bilgisayarlarda okunabilir bilgiyi kapsar. Gizli Bilgi ve veriler, yazılı olarak gizli veya müseccel oldukları belirtilmese dahi gizli bilgi olarak kabul edilir.
Kişisel Veri    : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.


Kişisel Verilerin
İşlenmesi    : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
KVKK                : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.


    •    TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

    •         Çalışan Gizli Bilgilere ilişkin olarak;

    •    Gizli Bilgiler’ i mümkün olan en iyi şekilde muhafaza etmeyi,

    •    Gizli Bilgiler’ i büyük bir gizlilik içinde korumayı ve güvenliklerini sağlamayı, kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını Şirket’in “gizli bilgi” lerini korumakta da göstermeyi,

    •    Gizli Bilgiler’ i paylaşılma amacı dışında, hiçbir şekilde herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmemeyi, devretmemeyi veya başka bir şekilde sunmamayı,

    •    Doğrudan veya dolaylı olarak bu Gizli Bilgiler’ i paylaşılma amacı dışında veya hiçbir şekilde ve sebeple kullanmamayı ve kopyalamamayı kabul ve taahhüt etmektedir.
 
    •          Çalışan, Gizli Bilgiler’ i korumak için her türlü makul önlemi alacaktır. Bu önlemler, Çalışan’ ın kendi Gizli Bilgiler’ ini korumak için aldığı önlemlerden daha az olmayacaktır.

    •          Gizli Bilgi’nin, herhangi bir sebeple üçüncü kişilere ya da yetkisiz personele kısmen açıklanmış olması, açıklanmamış kısma ilişkin gizlilik yükümlülüğünün devamına engel teşkil etmeyecektir. Bu durum, bilginin geri kalan kısmının açıklanması için, hiçbir şekilde haklı bir gerekçe oluşturmayacaktır.

    •          Aşağıdaki Gizli Bilgiler işbu Sözleşme kapsamında Gizli Bilgi olarak nitelendirilmeyecektir.

    •    Kamu tarafından zaten bilinen veya işbu Sözleşme’nin akdedilmesinden sonra bilinir hale gelen veya Çalışan’ ın gizlilik yükümlülüklerini ihlal etmeksizin kamunun eline geçen Gizli Bilgiler,

    •    Bir Taraf’ın Gizli Bilgi’yi kullanmaksızın kendi geliştirdiği bilgiler

    •    İlgili mevzuat yahut adli veya idari makamlar tarafından yürütülen bir soruşturma, kovuşturma veya yargılamada ilgili yetkili makamlarca talep edilen Gizli Bilgiler. Şu kadar ki, bir Çalışkan’ın Şirket’e ait Gizli Bilgiler’ i kanuni zorunluluklar nedeniyle yetkilere mercilere açıklaması gereken hallerde, açıklama yapmadan önce mümkün olan en kısa sürede Şirket’i bilgilendireceğini kabul ve beyan eder.

    •          Şirket’e ait Gizli Bilgiler ve bu Gizli Bilgiler ile ilgili hakların tamamı yalnızca söz konusu Gizli Bilgi’nin sahibi olan Şirket’in mülkiyetinde kalacaktır. Taraflar, Gizli Bilgi’yi veren Şirket, söz konusu Gizli Bilgi ile ilgili olarak Çalışkan’a herhangi bir hak, lisans veya başkaca bir yetki vermediğini kabul eder. Çalışan, Şirket’in Gizli Bilgiler ’inin değerli ticari bilgiler olduğunu ve ticari sır niteliğinde olduğunu kabul eder.

    •          Çalışan Şirket’in Gizli Bilgiler’ ini izinsiz bir şekilde ifşa ederse, bu durumu durumdan haberdar olduğunda Şirket’e makul süre içerisinde ve yazılı olarak rapor edecektir. İfşa eden Çalışan, ifşasına neden olduğu Gizli Bilgi ile ilgili olarak üçüncü şahıslara karşı açılacak davalarda Şirket ile iş birliğinde bulunacaktır. Çalışan, Gizli Bilgiler’ in izinsiz bir şekilde ifşa edilmesinin, kullanılmasının veya elden çıkarılmasının, Gizli Bilgi sahibi Şirket açısından, tamiri olanaksız zarara, iş kaybına ve önemli hasara yol açacağını kabul ederler. Bu nedenle işbu Sözleşme’nin ihlali halinde, Çalışan, belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, Şirket’in bu ihlalden doğan ve yapılan yargılama sonunda kesinleşen giderlerinin, masraflarının, vekalet ücretlerinin tazmin edilmesi dahil olmak üzere her türlü doğrudan zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmektedirler.

    •          Şirket tarafından Gizli Bilgiler’in iadesinin talep edilmesi halinde, paylaşılan Gizli Bilgiler’i içeren veya yansıtan tüm belgelerin tüm suretleri ve bunların tüm kopyaları, bu Gizli Bilgiler’i paylaşan Şirket’in yazılı talebini müteakiben 10 (on) gün içerisinde Çalışan tarafından iade edilecektir. İade edilebilme imkanı olmayan Gizli Bilgiler ve kopyaları ise derhal imha edilecektir. Çalışan bu maddedeki koşulların yerine getirildiğini Şirket’e yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

 


    •    KVKK

    •    Çalışan, Şirket’in ilişkide bulunduğu kişilere (müşteri, ziyaretçi, tedarikçi, çalışan, çalışan adayı, tedarikçilerin çalışanları, diğer üçüncü kişiler vb.) ait kişisel verileri İş Sözleşmesi’nde belirtilen görev tanımının gerektirdiği ölçü ve süre ile sınırlı olarak KVKK, ilgili yasal mevzuat ve Şirket’in kişisel veri işleme politika ve kurallarına uygun olarak işleyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

    •     Çalışan, ilgili mevzuat hükümlerine ve Şirket’in kişisel veri işleme politika ve kurallarına aykırılık teşkil edecek şekilde kişisel verileri işlediği taktirde bu durumdan şahsen sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

    •     Taraflar, Çalışanın işbu Sözleşme içeriğine aykırı bir durumun varlığı halinde İşveren tarafından gerekli görüldüğü taktirde Çalışan hakkında disiplin kovuşturması başlatılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

    •     Çalışan, görevi esnasında elde ettiği kişisel verileri görevinin ifası ile ilgili olmayan hiçbir amaç için kullanmayacağını ve kişisel verilerin yer aldığı tüm basılı ve elektronik ortamda var olan materyali, Şirket ile arasındaki iş ilişkisinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde tüm kopyaları ile birlikte Şirket’in talimatları doğrultusunda herhangi bir değişiklik yapmaksızın olduğu gibi Şirket’e teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

    •     İşbu Sözleşme ile hüküm altına alınan yükümlülüklerin ihlal edilmesi hususunda hukuki ve cezai tüm sorumluluk çalışana aittir.

    •    CEZAİ ŞART

Çalışan işbu Sözleşme’ den doğan yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda işbu Sözleşme’ den kaynaklanan haklara ve kanun tarafından sağlanacak diğer tazmin haklarına (doğru veya dolaylı zararlarda dahil fakat sınırlı olmamak üzere) ek olarak diğer tarafa kayıtsız ve şartsız olarak diğer tarafa çalışan son aldığı brüt maaş üzerinden 6 brüt maaşı cezai şart olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Çalışan cezai şart bedelinin fahiş olmadığını, cezai şart ile ilgili herhangi bir hukuki ihtilaf durumunda mahkemeden cezai şartın fahiş olduğundan bahisle cezai şart bedelinden indirim yapılmasını talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

    •    MUHTELİF HÜKÜMLER

    •         İşbu Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden biri yahut birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz addedilmesi, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

    •         Sözleşme’de tanımlı hakların kısmen veya tamamen kullanılmaması yahut geç kullanılması, bu hakların kullanılmasından feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz. Sözleşme kapsamındaki her türlü feragat yazılı olarak yapıldığı ve ilgili Taraf’ın yetkili temsilcisi tarafından imzalandığı sürece geçerli olacaktır.

    •         Taraflar’ın yukarıda Madde 1’de belirtilen adresleri yasal tebligat adresleri olup herhangi bir adres değişikliği yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimler geçerli olacaktır.

    •         İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

    •         İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecek olup 5 yıl yürürlükte kalacaktır. Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde dahi yukarıdaki 4.1(a), 4.1(b) ve 4.1(c) maddelerinde belirtilen gizlilik ve kullanmama yükümlülükleri yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu 7 (yedi) maddeden ibaret Gizlilik Sözleşmesi [_____________] tarihinde 2 (iki) nüsha olarak akdedilmiştir.


Sema Ertemel Moda Tasarım Ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi

                                        ÇALIŞAN
                                 adına    


                          

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

 

 Web Sitemizde sunulan ve açıkça talep etmiş olduğunuz hizmetler için kesinlikle gerekli,birinci taraf oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.Daha fazla bilgi için  Çerez Aydınlatma Metni’nden inceleyebilirsiniz..