KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, Sema Ertemel Moda Tasarım Ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” veya “Zeyyen”) mağazalarını ve iş yerini (“İş yeri”) ziyaretiniz sebebiyle mevzuata uygun şekilde kapalı devre kamera sistemi ile elde edilen kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca Zeyyen tarafından toplanması ve işlenmesi faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel verilerinizin dışarı aktarımı ve kişisel verilerinize ilişkin kanuni haklarınız hakkında sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

İşlenen kişisel verileriniz, şahsınıza ait ses kaydı almayan güvenlik kamerası görüntü kayıtlarından ibarettir.

Zeyyen, kişisel verilerinizi temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla; işbu aydınlatma metnine konu kişisel verilerinizi Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, fiziksel mekân güvenliği temini amaçlarıyla mevzuata uygun şekilde işlemektedir.

İş yeri içerisinde görünür şekilde bulunan güvenlik kameraları İş yerine giriş yaptığınız andan itibaren görüntülerinizi kayıt altına almakta ve bu kayıtlar güvenlik amacıyla saklanmaktadır. Güvenlik amaçlarını aşan şekilde ve kişinin mahremiyetine müdahale sonucu doğurabilecek alanlar izlemeye tabi tutulmamaktadır. İşyerinde bulunan kamera sayısı, veri güvenliğinin sağlanması için gerekli ölçüde sınırlıdır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, Zeyyen tarafından güvenlik kamerasıyla yapılan izleme faaliyeti ile KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” işleme şartları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI, AKTARIM AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ

İşbu aydınlatma metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz, Zeyyen’in fiziki mekan güvenliğinin sağlanması, meşru menfaatlerinin korunması, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya yargı makamları ile infaz mercileriyle paylaşılabilmektedir. Kapalı devre kamera sistemleri ile kayıt altına alınan kişisel verileriniz mağazalara göre değişkenlik göstermekle birlikte en fazla 1 (bir) ay süre ile saklanmaktadır.

  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi www.zeyyentr.com adresinde yer alan KVK Başvuru Formu ile aşağıda belirtilen yöntemlerden birini tercih ederek iletebilirsiniz;

  • Hırka-İ Şerif Mahallesi Kırtay Sokak No 11/A Fatih/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak şahsen, yazılı olarak iletebilirsiniz.
  • Güvenli elektronik imza, mobil imza veya sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected]  e-posta adresine iletebilirsiniz.

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Sema Ertemel Moda Tasarım ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Mersis No: 0760074939700001| Adres: Hırka-İ Şerif Mahallesi Kırtay Sokak No 11/A Fatih/İstanbul  Vergi Dairesi/No: Fatih V.D./7600749397 | Web Site: www.zeyyentr.com | E-posta: [email protected]

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

 

 Web Sitemizde sunulan ve açıkça talep etmiş olduğunuz hizmetler için kesinlikle gerekli,birinci taraf oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.Daha fazla bilgi için  Çerez Aydınlatma Metni’nden inceleyebilirsiniz..