GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VE
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI TAAHHÜDÜ
    •    UYGULAMA ALANI
İşbu gizlilik ve kişisel verilerin korunması taahhüdü (“Taahhüt”), [*] adresinde mukim [*] Vergi Dairesi’ne [*] vergi numarası ile kayıtlı, [*] (Bundan böyle “[*]" veya "[*]" olarak anılacaktır.) ile Fatih Vergi Dairesi’ne 7600749397 vergi numarası ile kayıtlı, Hırka-İ Şerif Mahallesi Kırtay Sokak No 11/A Fatih/İstanbul  adresinde yerleşik Sema Ertemel Moda Tasarım ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” veya “Zeyyen”) arasında imzalanmış ve imzalanacak olan tüm sözleşmelerde (“Sözleşme/Sözleşmeler”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan (“KVKK” veya “Kanun”) ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki ve/veya yürürlüğe girebilecek sair mevzuat ile Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarından doğan ve/veya doğabilecek yükümlülüklere ilişkin tüm hususlarda uygulanır.
    •    GİZLİ BİLGİ TANIMI
    •    Taraflar açısından korunacak gizli bilgiler, özellikle ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, aşağıdaki bilgileri içermektedir:
    •    Taraflara ait veya tarafların üçüncü şahıslarla arasındaki sözleşmeler kapsamında kullanmaya yetkili olduğu, bilgisayar programları, tasarımlar, kavramlar, teknikler, prosesler, metotlar, sistemler, dizaynlar, devreler, formüller, deneysel çalışmalar, deneysel gelişmeler, gelişme aşamasındaki çalışmalar, konuyla ilgili projeler, çizimler, modeller, yararlanmasına yönelik kullanım bilgileri dışındaki her türlü üretim bilgileri ve ticari bilgiler, araştırma geliştirme çalışmaları, algoritma, yazılım modülü, kaynak kodları, sözlü, görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan ve gizlilik derecesi olan bilgiler, verilebilecek cihazların veya komponentlerinin incelenmesi ile ilgili bilgiler, bunların test edilmesi ve benzeri yöntemlerin kullanılması sureti ile edinilebilecek gizlilik dereceli bilgiler, know-how; endüstriyel tasarımlar, marka, faydalı model, patent bilgileri, estetik yorum gibi tasarım değerleri yönünden Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu gibi yasal düzenlemelerin koruması altında olsun ya da olmasın fikri ve sınai mülkiyet konusu ürünlere ilişkin olan ve kullanım kılavuzlarında belirtilen ve nihai kullanıcının yararlanmasına yönelik kullanım bilgileri dışındaki her türlü üretim bilgileri ve ticari bilgiler,
    •    Yöneticiler ve çalışanları vasıtasıyla diğer tarafın yöneticileri ve çalışanları veya temsilcileri ile paylaştığı her türlü şifahi, yazılı, grafik veya makinede okunabilir bilgi, iş ve sair planları kapsayacak gizli bilgi
    •    Taraflara ait, banka bilgileri başta olmak üzere her türlü muhasebe bilgileri, finansal bilgiler, kontrat hükümleri, fiyatlandırma yöntemleri ve tahminleri, satış yöntem ve tahminleri,
    •    Dahili elektronik posta sistemi veya benzeri sistemler vasıtasıyla işyeri içinde sirküle edilen her türlü bilgi,
    •    Müşteri bilgileri, müşteriler ve satıcılarla ilgili bilgiler dahil olmak üzere, ilgilisine verilecek sipariş, irsaliye, fatura bilgisi dışındaki tüm finansal, pazarlama, üretim, dağıtım veya diğer mali, ticari bilgiler ve pazarlama bilgileri,
    •    Tarafların organizasyon yapısı, her kademe çalışanların isimleri, şahsi bilgileri ve sorumlulukları,
    •    Tarafların üçüncü şahıslarla kurduğu hukuki ilişkiler, yürüttüğü projeler nedeniyle tarafların gizlemekle yükümlü olduğu her tür fikri, mali, ticari vb. Bilgiler,
    •    Yukarıda belirtilmeyen, ancak tarafların rakiplerine karşı mevcut konumunu korumasında hem ekonomik hem de teknolojik fayda sağlayan diğer tüm bilgiler,
    •    Taraflar açısından korunacak gizli bilgiler, taraflardan biri tarafından karşı tarafa sunulmuş bulunan belgelerde yer alan ve gizli kalmasında tarafların objektif olarak haklı çıkarı bulunan her türlü bilgidir
    •    GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN BİLGİLER
Aşağıdaki bilgiler, Taraflar arasında imzalanmış veya imzalanacak sözleşme/sözleşmeler kapsamında “gizli bilgi” olmayıp; Tarafların sır saklama yükümlüğü kapsamı dışındadır:
    •    Halihazırda kamu tarafından alenen bilinen bilgiler
    •    Hukuki, cezai veya idari her türlü davadan ve sair her türlü işlemden; kanun, tebliğ, yönetmelik, kanun hükmünde kararname ve sair hukuki kurallardan doğan zorunluluktan ötürü, yetkili makamların talebi üzerine açıklanan bilgiler
    •    Taraflardan biri tarafından yazılı onay verilerek sır saklama yükümlülüğü kapsamı dışında olduğu belirtilen bilgiler
    •    Alan tarafın daha önceki mevcut veya devam eden çalışma veya projelerinde veya bunların sonuç ve çıktılarında yer alan bilgiler veya bunlar vasıtasıyla hâlihazırda elinde bulunan bilgiler


    •    TARAFLARIN GİZLİ BİLGİLERLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI
    •    
    •    
    •    
    •    
    •    
    •    Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirler.
    •    Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
    •    Taraflar, Gizli Bilgileri Sözleşme/sözleşmeler sırasında ve sonrasındaki süresiz olarak koruyacaklarını kabul ve beyan ederler.
    •    Taraflar, gizli bilgileri, sadece taraflar arasındaki ticari ilişkinin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan hallerde kullanacaklarını; gizli bilgileri, tamamen ve/veya kısmen kopyalamayacaklarını, çoğaltmayacaklarını, nakletmeyeceklerini, yayınlamayacaklarını, dönüştürmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
    •    Taraflar, Gizli Bilgilerin, özellikle Tarafların rakibi yerli, yabancı şirketler tarafından elde edilmesinin, geri dönüşü olmayan ekonomik zarar yaratacağını bildiklerini; Gizli Bilgileri, taraflar arasındaki ticari ilişki süresince ve ticari ilişki herhangi bir nedenle sona erse dahi süresiz olarak, herhangi bir üçüncü kişi veya kuruma, her ne şekilde olursa olsun iletmeyeceklerini veya kullanılmasını sağlamayacaklarını veya bunlara uygun ortam yaratmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
    •    Taraflar, birbirleriyle olan ticari ilişkileri çerçevesinde Gizli Bilgiye erişebilecek personellerini dikkatle seçeceklerini, anılan personeli taraflar arasında imzalanmış veya imzalanacak sözleşme/sözleşmeler kapsamında birbirlerine karşı olan yükümlülüklerine ilişkin bilgilendireceklerini; anılan personelin Gizli Bilgi’yi koruması için gerekli her türlü önlemi alacaklarını ve talep halinde anılan personel ile yapılmış gizlilik sözleşmelerinin bir örneğini karşı Tarafa ibraz edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
    •    Taraflar, işbu Taahhüte aykırı bir durumun gündeme gelmesi, Gizli Bilginin korunması yükümlülüğünün ihlal edilmesi sonucu karşı tarafın uğradığı her türlü maddi ve/veya manevi zarar ve ziyanı, kesinleşmiş mahkeme kararına istinaden kusuru oranında bildirim üzerine defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
    •    Taraflar, Gizli Bilginin korunması yükümlülüğünün kendi çalışan, ortak ve yöneticileri olan gerçek/tüzel kişiler tarafından ihlal edilmesi halinde de bu ihlal nedeniyle doğan zararlardan müteselsilsen sorumlu olacaktır.
    •    Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşme/sözleşmelere aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür. Gizli bilgileri sözleşme/sözleşmelere aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.
    •    Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki iş birliğinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgiler, ait olduğu tarafa iade edilir.

    •    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
    •    
    •    
    •    
    •    
    •    
    •    
    •    Taraflar birbirleri arasında aktarılan gerçek kişilere ait kişisel verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunda (KVKK) öngörülen veri işlemeye ilişkin ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak işleyeceklerdir. Taraflar arasında imzalanmış veya imzalanacak sözleşme/sözleşmeler dolayısıyla birbirlerine aktardıkları kişisel verilere ilişkin olarak; KVKK md. 10 uyarınca ilgili kişileri bilgilendirmek, md. 11 uyarınca kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmalarını temin etmek ve KVKK md. 5/f.1 uyarınca gerekli olan durumlarda açık rızalarını almakla yükümlüdürler. Taraflar birbirlerine aktarılan kişisel veriler bakımından, KVKK’da anılan, özellikle KVKK gereği aydınlatma ödevinin yerine getirilmemesi dolayısıyla söz konusu olacak idari para cezası da dahil, bu yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanacak her türlü zararlardan bizzat sorumlu olacaklardır.
    •    Taraflar birbirleri arasında aktarılan kişisel verileri, KVKK md. 7 uyarınca yasal olarak öngörülen süreler ve işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca muhafaza edeceklerdir. Belirtilen süreler geçince taraflar kişisel verileri re’sen veya ilgili çalışanın talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonimleştirerek kullanacaklardır.
    •    Taraflar birbirlerine aktardıkları kişisel verileri, sadece işleme amacı doğrultusunda kullanmakla yükümlü olup, taraflar arasında imzalanmış veya imzalanacak sözleşme/sözleşmeler konu hizmetlerin sunulmasına yönelik amaçlar haricinde herhangi bir amaçla kullanmayacağını ve üçüncü kişi ve/veya kişiler ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Söz konusu kişisel verilerin, bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması hali istisnadır.  
    •    Taraflar birbirlerine aktardıkları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaklardır. Taraflar birbirlerine aktardıkları kişisel verilerin güvenliğini KVKK md.12 anlamında sağlayamadıkları durumlarda doğacak zararlardan birbirlerine karşı sorumlu olacaklardır.
    •    Taraflar arasında imzalanmış veya imzalanacak sözleşme/sözleşmeler gereği birbirlerine aktardıkları kişisel verileri, gizli bilgi olarak kabul edip süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlü olacaklardır. Taraflar birbirlerine aktardıkları kişisel verilerin, kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede birbirlerine, ilgili çalışanlarına ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildireceklerdir.
    •    Taraflar işbu Taahhüte dayanak olan imzalanmış veya imzalanacak sözleşme/sözleşmeler konusu hizmete ilişkin hükümlere uygun olarak, alt işveren çalıştırmaları ve dolayısıyla diğer tarafa ait kişisel verileri alt işverene aktarması gereken durumlarda, önceden ilgili tarafa yazılı olarak bilgi verecek olup, alt işverenle imza edilecek sözleşmenin, asgari olarak işbu sözleşmedeki yükümlülükleri içerecek şekilde imza edilmesi gereklidir.
    •    İşbu maddedeki herhangi bir yükümlülüğe aykırı hareket eden taraf ihlal sebebiyle üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan ve ihlal edenin ihlal sebebiyle idareye ödemek zorunda olduğu idari para cezasından bizzat sorumlu olup diğer tarafa rücu etme hakkına sahip değildir.
    •    CEZAİ ŞART
Taraflar arasında imzalanmış veya imzalanacak sözleşme/sözleşmeler kapsamında belirlenen yükümlülüklerin Hizmet Sağlayıcı tarafından ihlal edilmesi ve mahkemece bu ihlalin tespit edilmesi sonucu, Hizmet Sağlayıcı ………..…… TL cezai bedeli nakden ve defaten ödemeyi kabul ve beyan eder. Ceza bedelinin ödenmesi Sözleşme/sözleşmelere bağlı borçların sona erdiği anlamına gelmez.
    •    FESİH VE SÜRE
İşbu Taahhüt, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, işbu Taahhüdü gerektiren …/…/…. Tarihli (           ) Sözleşmesi süresince ve bu sözleşmenin herhangi bir şekil ve nedenle sona ermesini takiben süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Sözleşme/sözleşmeler sona erse dahi, ticari sırların ifşası Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabet hükümleri çerçevesinde değerlendirilecektir.
    •    DİĞER HÜKÜMLER
    •    
    •    
    •    
    •    
    •    
    •    
    •    
    •    
    •    
    •    İşbu Taahhüdün maddelerinden birinin veya birkaçının geçersiz kılınması durumunda Taahhüdün diğer maddeleri geçerliliklerini sürdürür.
    •    Sözleşme süresince, Sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmamış olması Sözleşmenin zımnen değiştirildiği ve/veya Sözleşmede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmemesinin kabulü anlamına gelmez.
    •    İşbu Taahhüt hükümlerinde yapılacak değişiklikler tarafların yazılı mutabakatına bağlıdır.
    •    Taraflar İşbu Taahhütname ile ilgili doğabilecek her türlü ihtilafta İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasıran yetkili olacağını kabul ve beyan eder.
    •    İşbu Taahhüt, Sözleşme/sözleşmeler’ in ayrılmaz bir parçası olup Taahhütte yer almayan hükümler bakımından Sözleşme/sözleşmeler hükümlerinin geçerli olacağı Taraflarca kabul ve beyan edilmiştir.

[*]
Sema Ertemel Moda Tasarım ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Ad/Soyad:

_____________________________

Ad/Soyad:

___________________________

Unvan:

______________________

Unvan:

______________________

İmza/ Kaşe:

______________________
İmza/ Kaşe:

______________________

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

 

 Web Sitemizde sunulan ve açıkça talep etmiş olduğunuz hizmetler için kesinlikle gerekli,birinci taraf oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.Daha fazla bilgi için  Çerez Aydınlatma Metni’nden inceleyebilirsiniz..